Stadgar

Stadgar för Motor Home Club of Sweden förkortat MHCS antagna på årsmötet 2020-12-04 

§ 1 Ändamål och syften

Motor Home Club of Sweden är en riksomfattande ideell, religöst och partipolitiskt obunden förening, i fortsättningen kallad klubben.

Klubben skall inte ha något enskilt eller allmänt vinstintresse i sin verksamhet.

Klubben skall främja utvecklingen av husbilslivet.

Klubben skall sträva efter  att genom utbildning i samverkan med myndigheter  och andra organisationer bidra till god trafikkultur.

Klubben skall söka samverkan med andra husbilsklubbar, där sådan samverkan kan fungera och vara meningsfull.

Klubben skall verka för att allemansrätten beaktas och bevaras.

Klubben skall arbeta för att underlätta användandet av husbil.

Klubben skall verka för varm och uppriktig kamratskap med tonvikt på hjälpsamhet och hänsyn.

Klubben skall genom aktivt familjeengagerande verksamhet ge medlemmarna en meningsfull fritid med ökad gemenskap över generations- och nationsgränserna.

Klubben kan vara medlem i annan eller andra nationella eller internationella föreningar eller organisationer. För anslutning krävs årsmötets godkännande.

§ 2 Medlem

Medlem skall främja klubbens syften.

Medlem skall inte företräda klubben, ingå offentlig polemik eller debatt, utan överlåta detta till av styrelsen särkild utsedda språkrör.

Medlemskap

Medlemskap räknas från 1 januari – 31 december.

Medlemskap kan erhållas av fysisk person efter anmälan på särskild blankett som berättigar till en röst vid möten eller annan röstning.

Övriga medlemmar i familjen (hushållet) erhåller med  automatik familjemedlemskap.

Avgifter

Vid inträde i klubben erläggs inträdesavgift (engångsbelopp) samt årsavgift. Båda med belopp som fastställs av årsmötet. Specialerbjudande kan förekomma.

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift för kommande räkenskapsår, senast den sista februari har utträtt ur klubben tillsammans med sina familjemedlemmar (1 januari – till betalning, vilande medlemskap).

Rösträtt

Yttrande, förslags- och rösträtt vid årsmötet tillkommer varje medlem som betalat medlemsavgift för avsett räkenskapsår. (Familjemedlem har inte rösträtt, förslagsrätt eller yttranderätt, men kan erhålla yttranderätt efter framställning till podiet).

Regestrering på klubbens hemsida

Registrering på klubbens hemsida tillkommer varje medlem med e-postadress som betalt medlemsavgift för det löpande räkenskapsåret.

Registerad medlem har också tillgång till klubbens internforum.

Medlem registrerar sig på hemsidan med förnamn och medlemsnummer enligt reglerna på hemsidan.

§ 3 Fullmakt

Varje röstberättigad medlem  äger företräda en annan röstberättigad medlem genom fullmakt vid årsmötesförhandlingarna.

Fullmakten skall ange, mötestidpunkten den avser, vem fullmakten är utfärdad för och vem som har utfärdat fullmakten. Medlemsnummer, namn och adress skall framgå.

Fullmakten skall vara bevittnad av 2 myndiga medborgare. Namnförtydligande, adress samt telefonnummer skall framgå.

Fullmakten skall avlämnas under § 11 punkt 2 på dagordningen, för godkännande av podiet.

Fullmakten skall vara en öppen fullmakt och får inte innehålla några låsta direktiv.

§ 4 Möten

Ordinarie årsmöte avhålls varje år på lördagen närmast KRISTI HIMMELSFÄRDSDAGEN.

(Enstaka förskjutningar i tiden medges).

Kallelse till ordinarie årsmöte skall meddelas två månader före mötet. I kallelsen skall anges tid och plats som styrelsen beslutat.

Handlingar

Styrelsen svarar för att följande handlingar skall vara medlemmarna tillhanda  (hämtas på MHCS hemsida eller rekvireras från kansliet) senast 10 dagar före mötet. Dagordning, beslutsunderlag, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till val (även om det inte är komplett), preliminär ekonomisk redogörelse utan revisorernas yttrande, preliminärt budgetförslag, eventuella motioner med styrelsens skriftliga yttrande samt av styrelsen hänskjutna ärenden med eventuella skriftliga yttranden.

Extra årsmöte

Styrelsen kan vid tungt vägande skäl kalla till extra årsmöte.

Revisorena kan hos styrelsen påkalla extra årsmöte om skriftlig anmärkning överlämnas till styrelsen.

Revisorerna fastställer dagordningen.

Styrelsen kallar till extra årsmöte om minst ¼ av de röstberättigade medlemmarna skriftligt begär detta.

Endast frågor som framgår av denna begäran får tas upp till behandling.

Styrelsen skall inom 60 dagar genomföra extra årsmöte om revisorena eller medlemmarna yrkat på detta.

Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 20 dagar före mötet.

Kallelse skall innehålla plats, tidpunkt, dagordning med eventuella beslutsunderlag.

Jubileum

Klubben firar med jämna tio årsintervaller jubileum i samband med ordinarie årsmöte.

Varje år mellan jubileumsåren fonderas medel till en jubileumsfond. Styrelsen föreslår årsmötet, vid sidan av budgeten, storleken på årets fonderade medel.

§ 5 Motioner

Motionsrätt tillkommer  röstberättigad medlem, kommittéer och arbetsgrupper.

Motioner som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari motionsåret. Det skall framgå vem som är motionställaren.

Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inkomna motioner.

§ 6 Arvoden och kostnadstäckning

Inga arvoden utgår till förtroendevalda.

Kostnadstäckning enligt skatteverkets regler för skattefri ersättning.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen leder klubbens verksamhet enligt klubbens stadgar och av årsmötet fattade beslut.

Styrelsen kallar till extra styrelsemöte med revisorena inom fem dagar efter mottagandet av en skriftlig anmärkning från dessa (dagordningen omfattar endast revisorernas skrivelse).

Styrelsen svarar för att en beslutsliggare för styrelsen förs över långsiktiga beslut.

Styrelsen beslutar om utanordning av medel, då skall även kontering fastställas.

Styrelsen svarar för att styrelseprotokollen är så utformade att det går att utläsa styrelsemedlemmars ställningstagande för beslut, andemening av beslut samt att alla beslutsunderlag bifogas respektive protokoll (man skall i efterhand få en uppfattning om vad som hänt under mötet).

Styrelsen svarar för att styrelse och årsmötesprotokollen läggs ut på klubbens internforum samt ett sammandrag av protokollen  läggs ut i medlemstidningen Bulletinen.

Paragraf som berör enskild medlem offentliggörs inte.

Styrelsen får endast i extrema fall överskrida gällande totalbudget, i första hand skall en omdisposition av liggande budget ske.

Styrelsen svarar för att revisorerna erhåller granskningsunderlag (§ 10).

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande (ett års val), minst sex ledamöter (två års val, hälften väljes varje år) samt två suppleanter (två års val, en väljs varje år).

Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Suppleanterna äger rätt att delta i styrelsemötena där de har yttrande och förslagsrätt.

Styrelsens beslutmässighet

Vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten.

Styrelsen är beslutsmässig om fyra ledamöter och ordförande är närvarande och är om beslutet ense.

Konstituerande möte

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Vice ordförande, sekreterare, kassör (styrelsen har då möjlighet att vid behov kasta om arbetsuppgifterna under räkenskapsåret).

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU), ordförande och två ledamöter, att sköta löpande ärenden mellan styrelsemöten.

Firmateckning

Styrelsen utser två ledamöter att tillsammans med ordföranden teckna klubbens firma, två i förening(kassören får inte utses).

Teckningsinnehavare

Teckningsrätt (styrelsen utser inom sig teckningsrättsinnehavare):

Styrelsen utser två ledamöter (kassören får inte utses) att tillsammans med ordförande teckna klubbens bank och övriga konton som inte används för löpande utgifter (två i förening).

Kassören tillsammans med vice ordförande teckna var för sig klubbens konto för löpande utgifter (kontot är endast avsett för utgående medel).

Övrigt

Gå igenom kvarvarande beslut i beslutsliggaren.

Ansvarig utgivare för klubbtidningen är ordföranden.

Ansvarig för licensinnehavet som behövs för vår elektroniska hemsida är ordföranden.

Konstituerande möte är omedelbart justerat.

Arbetsutskottet ( AU)

AU sköter det löpande mellan styrelsemötena.

AU förbereder ärenden till kommande styrelsemöten.

AU genomför eller kontrollerar att tagna beslut i styrelsen genomförs.

AU för anteckningar över sina åtgärder och beslut, dessa anteckningar skall bifogas  styrelseprotokoller de tillhör.

AU föredrar för styrelsemötet de åtgärder och beslut som AU genomfört från föregående  styrelsemöte, för fastställande i styrelsen.

Kommittéer  och arbetsgrupper

Styrelsen tillsätter  efter behov kommittéer och arbetsgrupper som skall utföra viss verksamhet åt klubben (i varje kommitté och arbetsgrupp bör en styrelsemedlem ingå).

Styrelsen tillsätter personer ur klubben som skall utföra viss verksamhet för klubben (t.ex. träffservice, redaktör för vår medlemstidning, ansvarig administratör för vår hemsida (forum) samt eventuella hjälpadministratörer, språkrör, företrädare för klubben).

 Dessa kommittéer, arbetsgrupper eller personer är ansvariga inför styrelsen.

Verksamhetsuppdrag

Styrelsen skall skriftligen fastställa verksamhetsuppdrag åt styrelsens medlemmar, AU, kommittéer, arbetsgrupper, personer som tagits i anspråk för klubbens räkning, personer som skall företräda klubben.

Det skall framgå av verksamhetsuppdraget vem som är huvudansvarig och föredragande för verksamheten.

Styrelsen skall fastställa redovisningstidpunkter för dessa verksamhetsuppdrag.

§ 8 Räkenskaper

Klubbens räkenskapsår omfattar tiden första januari – sista december.

Till varje styrelsemöte skall bifogas kassarapport samt budgetutfall.

Räkenskaperna skall avslutas med fullständigt bokslut och överlämnas till revisorerna senast den sista februari året efter räkenskapsåret.

§ 9 Valberedning

Valberedningens sammansättning: Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter samt tre personliga suppleanter, en för varje ledamot. Personlig suppleant utses av ledamoten själv och kungörs på hemsidan. Varje ledamot väljs på ett år.

Valberedningen utser inom sig, en sammankallande tillika ordförande, anmäles till styrelsen.

Valberedningen skall i god tid före årsmötet till styrelsen redovisa sitt förslag till val, samt delge styrelsen kandidaternas kompetens, så att förslaget kan åtfölja utskicket till årsmötet (även om det inte är helt färdigt).

Nomineringar

Medlem har rätt att till valberedningen föreslå medlem till val med redovisning av tänkbar befattning, fram till årsmötet.

Vid nominering under årsmötet skall den nominerade vara tillfrågad och godtagit nomineringen.

Detta ska styrkas annars kan nomineringen inte tas upp till behandling.

§ 10 Revisorer

För granskning av klubbens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet revisorer.

Revisorenas sammansättning: Revisorena består av två ordinarie revisorer, samt två suppleanter.

Revisorerna skall utföra  revision samt övrig granskning enligt god revisionssed.

Revisorena skall bistå styrelsen om möjligt med förslag till åtgärder om denna så önskar.

Revisorena skall kontrollera att de regelverk som finns för klubben följs av både funktionärer och medlemmar.

Revisorenas förfarande vid upptäckta fel eller brister: Muntligt påpekande, skriftligt påpekande, skriftlig erinran samt skriftlig anmärkning.

Revisorerna föreslår kandidat till valberedningen. (§ 11 p 21).

Revisorerna skall inte inneha någon annan befattning inom klubben.

Vid revisionskontroll skall styrelsen eller befattningsinnehavaren till revisorena omedelbart överlämna begärda handlingar samt bistå dem med erforderliga uppgifter.

Styrelsen eller befattningsinnehavaren kan inte förneka revisorena att ta del av vad det vara vill i klubbens verksamhet.

Revisorena skall ha tillgång till alla klubbens olika internforum för läsning.

Revisorena beslutar själva om de vill närvara vid styrelsemöte, kommittéarbeten, arbetsgruppsarbeten eller annan verksamhet inom klubben.

Revision vid räkenskapsårets slut

Styrelsen skall till valda revisorer senast sista februari året efter räkenskapsårets slut överlämna klubbens räkenskaper för det gångna räkenskapsåret.

Förekommande bilagor till resultaträkning och balansräkning skall vara utskrivna, samtliga verifikationer och andra handlingar som berör klubbens räkenskaper samt kontoutdrag som styrker ställningen per den 31 december. Huvudboken skall vara undertecknad av ordföranden och kassören och alla sidor som ingår skall vara signerade av dem.

För förvaltningsrevision överlämna samtliga styrelseprotokoll med beslutsunderlag och AU:s anteckningar, föregående årsmötesprotokoll, årsberättelse in- och utgående skrivelser, inventarielistor samt övriga handlingar som revisorerna begär.

Revisorerna upprättar en revisionsberätelse efter genomförd revision som överlämnas till styrelsen minst 15 dagar före årsmötet, för att föreläggas klubbens årsmöte.

§ 11 Årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall endast följande frågor förekomma i nämnd ordning:

 1. Mötets öppnande (till punkt 6 leder avgående ordförande/vice ordförande tillsammans med två ledamöter mötet).
 2. Inlämnande och godkännande av fullmakter.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Styrelsen föreslår sekreterare för mötet.
 7. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera årsmötesprotokollet.
 8. Val av två rösträknare (skall inte vara justeringsmännen).
 9. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst (att smtliga handlingar kommit medlemmarna tillhanda).
 10. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för det gångna arbetsåret. (Det är endast här som man kan tillfråga avgående styrelsen om verksamheten det gångna räkenskapsåret).
 11. Revisorernas redovisning av revisionsberättelsen.
 12. Beviljande om ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
 13. Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för ställningstagande.
 14. Behandling av motioner.
 15. Fastställande av inträdesavgift samt årsavgift för det kommande räkenskapsåret.
 16. Fastställande av avsättning till jubileumsfonden.
 17. Fastställande av budget för räkenskapsåret.
 18. Val av ordförande på ett år.
 19. Val av ledamöter på två år.
 20. Val av suppleanter för två år.
 21. Val av valberedning för ett år (revisorena föreslår ledamöter).
 22. Val av revisor för två år.
 23. Val av revisorsuppleant för två år.
 24. Föreslå att punkterna 17 – 23 är omedelbart justerade.
 25. Övriga frågor.
 26. Mötets avslutande.

§ 12 Röstning

Alla frågor avgörs med enkel majoritet, utom § 17 och § 18.

Om votering (omröstning) begärs, skall den verkställas. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsrösten.

Har votering begärts vid personval skall voteringen ske som sluten votering, vid lika röstetal avgär lotten.

§ 13 Hedersgåva  -  Hedersmedlem

Hedersgåva:

Hedersgåva delas ut som en erkänsla för ett uppoffrande, slitsamt och viktigt arbete åt klubben.

Hedersgåva överlämnas på årsmötet till person som nominerats av styrelsen.

Hedersmedlem:

Medlem som mycket aktivt och på ett extraordinärt och förtjänstfullt sätt, under lång tid, verkat för klubbens framåtskridande, kan av styrelsen nomineras till hedersmedlem, kraven för nominering skall vara mycket höga.

Hedersmedlem utses av årsmötet efter nominering av styrelsen.

Förtroendevald kan inte nomineras till hedersmedlem.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 14 Uteslutning av medlem

 

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar klubben eller motarbetar klubbens intressen och ändamål, trakasserar andra medlemmar, eller förfar bedrägligt mot klubben, kan uteslutas av styrelsen.

Rutiner  för uteslutning av medlem:

Innan åtgärder vidtas skall revisorerna inkopplas i varje ste.

Uteslutning av medlem skall föregås av skriftlig varning.

Skriftlig varning från styrelsen översändes i rekommenderat brev eller överlämnas i vittnes närvaro.

Om medlemmen inte följer styrelsens anvisningar eller ställningstagande samt fortsätter att skada klubbens anseende avstängs medlemmen av styrelsen.

Styrelsen skall vara enig i sitt beslut.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet genom att anmäla detta till styrelsen inom tre månader från och med meddelandet om uteslutning avsänts till honom.

Medlem som uteslutits får inte fram till avgången delta i överläggning och beslut om klubbens angelägenheter.

Utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetald avgift.

§ 15 Klubbens namn och emblem

Klubbens emblem får inte tillverkas privat utan styrelsens medgivande.

Klubbens emblem säljs av klubben.

Klubbens emblem och namn får inte användas på reklam och presentartiklar utan styrelsens skriftliga medgivande.

Klubbens emblem skall vid utträde ur klubben, eller vid försäljning av husbilen avlägsnas från fordonet.

§ 16 Klubbens hemsida, Bulletinen

Styrelsen är gemensamt ansvariga för vår elektroniska hemsida samt Bulletinen, samt ansvarar för utformningen av dessa.

Material som inlämnas för publicering i MHCS publikationer eller på klubbens hemsida

överlämnas och tillfaller klubben att fritt brukas om inte annat skriftligt överenskommits.

§ 17 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av klubbens stadgar kan endast ske genom motionsförfarande eller föreslås av styrelsen.

För ändring av klubbens stadgar fordras 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar, på två av varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 18 Upplösning av klubben

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen.

För dylikt beslut krävs minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar på två av varandra följande årsmöten.

Klubbens tillgångar skall vid upplösning överlämnas till institution som verkar för något eller några av klubbens syften enligt sista årsmötets beslut.